First AICI Hong Kong Chapter IITTI exam Oct 21, 2017

 

Joyce Lee Hong Kong 香港
Helen Yim Min Hong Kong 香港
Angell Han 韩知豫 Shenzhen 深圳

Annette Wong Hong Kong 香港
Aiwen Wu 吴雯 Shenzhen 深圳
Mary Ma马莉 Shenzhen 深圳

Priscilla Tam Hong Kong 香港
Liwei Liu 刘立伟 Zhejiang 浙江
Tina He 何焕彩 Shenzhen 深圳

Jing Gu 谷静 Shenzhen 深圳
Sissi Yang Wuhan 武漢
Amanda Xiyuen Cao Shenzhen 深圳

Francisca Miura Hong Kong 香港
Chengrong Cai蔡承融 Shenzhen 深圳
Heidi Chong Hong Kong 香港

Vikko Lui Hong Kong 香港
Kai-Han Yang Taiwan 台湾
Julia Jia Yunxu Shenzhen 深圳

Ping Wang Beijing 北京
Miho Kurashina Japan 日本
Megan Yichen Chung Taiwan 台湾

Xiao Mei Chen陈晓梅 Qingdao 青島
Ju Ling "Jolie" Su Taiwan 台湾
Lily Wong Hong Kong 香港

Quan Zhou Shenzhen 深圳
Mao Xue Shenzhen 深圳
Jingfeng Zhang Shenzhen 深圳

Chiu Ping Lin Taiwan 台湾
Wenqing "Doreen" Ye Shenzhen 深圳
Michelle Paychia Guh Taiwan 台湾

Hanfei Fu Shenzhen 深圳
Ruibin Liu 刘锐彬 Shenzhen 深圳
Shuyi Chen陈怵伊 Hong Kong 香港

Yanfei Chen Xiamen 廈門
Chunming Liu Wuhan 武漢
Xiaole Sun Shenzhen 深圳

Yuran Huang Kumming 昆明